۰۶بهمن ۱۳۸۹

525

۰

فروشگاهی خدماتی نسخه۲ (بازرگانی خدماتی)

توسط modirsite

مشاهده آنلاین نمونه کار

این نرم افزار ویژه فروشگاهایی که فاکتورخدمات نیز صادر می کنندمورداستفاده قرارمی گیرد. امکانات آن مانند فرو شگاهی ساده می باشد. بااین تفاوت که:

فاکتورخدمات به صورت جداگانه ثبت می شود.

امکان گروه بندی کالاهاوجوددارد

گزارش موجودی کالاهابه روش میانگین

قیمت تمام شده کالاها به روش میانگین

امکان صدورفاکتورخدمات

قفل سخت افزاری

-->