تلفن: ۳۸۴۴۲۳۲۵-۰۵۱
26ژانویه 2011

763

۰

فروشگاهی خدماتی نسخه۲ (بازرگانی خدماتی)

توسط مدیر سایت

مشاهده آنلاین نمونه کار

این نرم افزار ویژه فروشگاهایی که فاکتورخدمات نیز صادر می کنندمورداستفاده قرارمی گیرد. امکانات آن مانند فرو شگاهی ساده می باشد. بااین تفاوت که:

فاکتورخدمات به صورت جداگانه ثبت می شود.

امکان گروه بندی کالاهاوجوددارد

گزارش موجودی کالاهابه روش میانگین

قیمت تمام شده کالاها به روش میانگین

امکان صدورفاکتورخدمات

قفل سخت افزاری

-->